Biz hakda

"SHIJIAZHUANG LEZE TRADING CO., LTD"

Kärhanamyz

“Shijiazhuang L eze Trading CO., LTD” Hytaýyň HeBei welaýatynyň ŞiJiaZhuang şäherinde ýerleşýär. Mikrofiber pudagynda on ýyldan gowrak tejribämiz bolan öz zawodymyz bar.Önümlerimiz iň örülen tehnologiýa bilen örme trikota and we dokma trikota ,, bir taraplaýyn çap etmek we iki taraplaýyn çap etmek ýaly zatlary öz içine alýar.Şeýle hem, önümi tikmekden we tikinçilikden başlap gaplamaga çenli hünärli önüm gaplaýyş toparymyz bar.Şeýle hem satuwdan soň oýlanyşykly hyzmat.

Önümlerimiz iň oňat çig mal bilen öndürilýär.Her pursatda önümçilik programmasyny yzygiderli kämilleşdirýäris.Has ýokary hilli we hyzmaty üpjün etmek üçin önümçilik prosesine ünsi jemledik.Hyzmatdaş tarapyndan ýokary öwgä eýe bolduk.Biz siziň bilen işewür gatnaşyk gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.
Bu zatlaryň haýsydyr biri sizi gyzyklandyrýan bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.Jikme-jik spesifikasiýalary alanyňyzdan soň size sitata bermekden hoşal bolarys.Kimdir biriniň islegini kanagatlandyrmak üçin şahsy tejribeli gözleg we gözlegçilerimiz bar, ýakyn wagtda siziň soraglaryňyzy kabul ederis we geljekde siziň bilen bilelikde işlemäge mümkinçilik taparys diýip umyt edýäris.Kompaniýamyzy barlamak üçin hoş geldiňiz.
Biz çözgüt milli hünärli sertifikatdan geçdik we esasy pudagymyzda gowy garşy aldyk.Hünärmen in engineeringenerçilik toparymyz köplenç maslahat we pikir alyşmak üçin size hyzmat etmäge taýyn bolar.Şeýle hem, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin size hiç hili çykdajy nusgalary berip bilmeris.Iň oňat hyzmaty we çözgütleri hödürlemek üçin iň gowy tagallalar ediler.Işimizi we çözgütlerimizi göz öňünde tutýan her bir adam üçin bize e-poçta ibermek ýa-da derrew biziň bilen habarlaşmak arkaly gürleşiň.Önümlerimizi we kärhanamyzy bilmegiň usuly hökmünde.has köp zat, muny bilmek üçin zawodymyza gelip bilersiňiz.Dünýäniň dürli künjeginden gelen myhmanlary firmamyza hemişe garşy alarys.o kärhana gurmak.biziň bilen şatlyk.Kiçi telekeçilik üçin biziň bilen habarlaşmak üçin hakykatdanam arkaýyn boluň we iň ýokary söwda amaly tejribesini ähli söwdagärlerimiz bilen paýlaşarys diýip ynanýarys.

Biz näme edýäris

Önümlerimizde mikrofiberli ýüz polotensasy, mikrofiberli hammam polotensasy, plýa beach polotensasy we ş.m.

01

Hil

Birek-birege ynam we hyzmatdaşlyga daýanmak bilen bu pudakda onlarça ýyl bäri işleýäris

1

Işewürlik et

Birek-birege ynam we hyzmatdaşlyga daýanmak bilen bu pudakda onlarça ýyl bäri işleýäris

2

Hyzmatlar

Diňe satuwdan öňki satuw ukybyna eýe bolman, satuwdan soňky hyzmatymyz hem gaty oýlanýar

Ussatlygymyz we tejribämiz

Zawod elmydama ilki bilen hiliň esasy, iş alyp barmak üçin birek-birege ynanýar.

Önümlerimizde mikrofiberli ýüz polotensasy, mikrofiberli hammam polotensasy we plýa beach polotensasy, mikrofiber saç zolagy , mikrofiber arassalaýjy mata, merjen ýüň mata, salkyn polotensa, sowuk sport polotensasy, aýna arassalaýjy mata we awtoulag arassalaýjy mata bar.

Önümlerimiz esasan Japanaponiýa, Kanada, Awstraliýa, Germaniýa, Italiýa, Koreýa, Fransiýa we ş.m. satylýar.Mundan başga-da, dürli talaplary kanagatlandyrmak üçin elmydama täze önümleri öndürmäge borçlanýarys.Zawodymyz müşderileriň talaplaryna laýyklykda her dürli ýöriteleşdirilen mikrofiber önümlerini öndürip biler.

Europeewropa
%
Amerika
%
Aziýa
%

Şahadatnamalar

4
5
6
7

Biz hakda bilmek isleýän zatlaryňyzyň hemmesi